Milí zákazníci, v prípade záujmu o tovar, ktorý nie je skladom, nás prosím momentálne kontaktujte telefonicky na čísle +421 910 584 670 alebo mailom na pomocky@pomocky.sk .

Štatút súťaže

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Daniela Hrašková, AFRO
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Kalvárska 246, 976 63 Predajná
IČO: 43661955
Zapísaný v Okresný úrad Brezno
Číslo živnostenského registra: 630-11390
DIČ: 1044387641
IČ DPH: SK1044387641

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia produktov značky Sissel.
2. Predmetom súťaže je zakúpenie si aspoň jedného produktu z internetového obchodu vyhlasovateľa súťaže - www.pomocky.sk .

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 4.10.2022 od 11:00 hod. do dňa 10.10.2022 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 10.10.2022 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu si zakúpi aspoň jeden produkt vyhlasovateľa súťaže v internetovom obchode www.pomocky.sk  a zároveň potvrdí súhlas s účasťou v súťaži zaškrtnutím políčka " Súhlas s účasťou v súťaži" pred odoslaním objednávky.
4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

Hlavná cena:

Hlavná cena (ďalej len „hlavná cena“) Obklad LINUM CERVICO

Hodnota hlavnej ceny maximálne 39,90 € EUR (slovom: tridsaťťdeväť eur deväťdesiat centov ).

7. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote do 350 € je oslobodená od dane z príjmov.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 1 dňa odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 30.9.2022
2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vyhlasovateľom súťaže.
3. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
4. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Ceny budú odoslané prostredníctvom zásielkovej služby GLS na adresu dohodnutú medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, vyhlasovateľovi súťaže dáva súhlas na zverejnenie mena a priezviska výhercu  na stránke vyhlasovateľa www.pomocky.sk v súvislosti s výhrou v súťaži. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti.
4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Predajnej, dňa 4.10.2022

Vyhlasovateľ súťaže